Tarieven

Per 1 januari 2014 werden veranderingen doorgevoerd binnen de
geestelijke gezondheidszorg.

Tot die tijd was er binnen de GGZ sprake van een onderscheid tussen eerste- en
tweedelijnszorg. Dit onderscheid is komen te vervallen en is vervangen
door de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ
(SGGZ).

Daarnaast zijn er duidelijke voorwaarden gecreëerd waar verzekerde
zorg aan moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake
moet zijn van een officiële DSM-IV stoornis, waarbij een aantal stoornissen
zijn uitgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over wat er onder
verzekerde zorg valt.

Als vanuit de diagnostische fase gebleken is dat voldaan wordt aan de
voorwaarden voor verzekerde zorg, wordt allereerst bepaald of de behandeling
binnen de GBGGZ of de SGGZ valt. Beiden vormen van zorg vallen volledig binnen
de basisverzekering. Voor de SGGZ verandert er op het vlak van de financiering
weinig ten opzichte van 2014. Voor de GBGGZ zijn de veranderingen op het gebied
van financiering groot.

Waar voorheen in de eerstelijnszorg uitgegaan werd van financiering op
basis van consulten, wordt vanaf 1 januari 2014 binnen de GBGGZ uitgegaan van
financiering op basis van zorgzwaarteproducten, waarbij de duur van de
behandeling in minuten uitgedrukt wordt.

Er zijn vier zorgzwaarteproducten ontwikkeld, te weten Product GBGGZ
Kort, Middel, Intensief en Chronisch.
De behandelaar bepaalt op basis van ernst, complexiteit en risico voor welk
product u in aanmerking komt en zal dit aan u terugkoppelen. Alle hulp die
binnen verzekerde zorg valt, dient binnen deze vier producten te vallen.

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijzing van de
huisarts verplicht.

Voor zowel de GBGGZ als de SGGZ geldt voor 2018 geen eigen bijdrage. Wel valt
de zorg onder het jaarlijks verplichte eigen risico (voor 2018 minimaal
€385,00). Om volledig op de hoogte te zijn van uw persoonlijke situatie raden
we u aan voor aanvang van de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.